+48 602-685-519

+48 662 192 570

biuro@nieruchomosci-enigma.pl

 

Sikorskiego 41, 63-100 Śrem

 

godziny otwarcia:
Pn. - Pt. 8:00 - 16:00

Na skróty

Odwiedź nas w mediach społecznościowych:

Przydatne linki

Newsy

RODO

 

 

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Państwa, że:

 

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu, a także, w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest: PPHU ENIGMA ANETA IGNASZEWSKA, ul. Sikorskiego 41, 63-100, Śrem, NIP: 7851179445, REGON:411450446; email: biuro@nieruchomosci-enigma.pl.

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

realizacji zawarcia z Państwem umowy poprzez transakcje kupna – sprzedaży oraz najmu/wynajmu różnych kategorii nieruchomości tj.: lokalowych, budynkowychi gruntowych (mieszkania, domy, działki, nieruchomości przemysłowe, komercyjne, rekreacyjne i rolne), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu na stronie internetowej  Naszej firmy, na podstawie  uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych;

oferowania Państwu Naszych produktów i usług (marketing bezpośredni, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. na potrzeby rachunkowości,  wystawienie faktur, względów podatkowych, archiwalnych;

wysyłania informacji handlowej, działań marketingowych za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem telefonu na podstawie Pani/Pana zgody – w przypadku jej wyrażenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

firmy świadczące usługi dla Administratora, w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, kadrowej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansów, ubezpieczeń, serwisu urządzeń;

upoważnione na podstawie obowiązującego prawa podmioty i instytucje administracji publicznej i samorządowej. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane osobowe będziemy przetwarzać nie dłużej niż to konieczne, w szczególności:

  • na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

  • jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez Nas, w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;

  • jeżeli Państwo wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, czy to do celów marketingowych, rozpowszechniania wizerunku i w wielu innych wypadkach, kiedy o tę zgodę poprosimy, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania tej zgody;

  • po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego Państwa dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), Państwa dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres, zgodny z obowiązującymi u Nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W przypadku zatrudnionych pracowników, okres przechowywania danych osobowych wynosi od 10 – 50 lat,      w zależności od daty zatrudnienia. Od podmiotów współpracujących, okres przechowywania danych potrzebnych do zawarcia umowy zlecenia wynosi 6 lat, po czym dane te są stopniowo usuwane. 

Mają Państwo prawo do:

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

sprostowania (poprawienia) swoich danych;

usunięcia swoich danych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;

ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pani/ Pan  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez Nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są Nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od Nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić Nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa;

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji swoich praw prosimy kontaktować się pod adres email: biuro@nieruchomosci-enigma.pl.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc zawrzeć z Nami umowę, skorzystać z naszych usług czy w celu skontaktowania się z Nami.  Traktujemy Państwa zgodę, jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane.

Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polityka prywatności  strony www

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa,   a Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Cookiess

Witryna www. agoody.agency  używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacjio użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy,  w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcji zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach,      w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Monitoringu Wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1); dalej „RODO” informujemy, że:

 

System Monitoringu Wizyjnego prowadzony jest przez Administratora danych, którym jest ENIGMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Sikorskiego 41, 63 -100, Śrem, NIP: 7851803984, REGON:36063567.

Państwa dane osobowe w Systemie Monitoringu Wizyjnego przetwarzane będą, w celu i w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się w obszarze i na terenie ENIGMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa oraz ochrony mienia i terenu należącego do Spółki.

Dane osobowe w Systemie Monitoringu Wizyjnego są przetwarzane, z uwagi na prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Systemie Monitoringu Wizyjnego  mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

System Monitoringu Wizyjnego przechowuje dane osobowe max. przez okres trzech miesięcy, następnie dane są usuwane.

Mają Państwo prawo żądać od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

W przypadku naruszenia danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).